De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i la resta de normativa aplicable, ROMÀ CUTRINA CLARAVALLS (d’ara endavant CENTRE FISIOTERÀPIA I RECUPERACIÓ FUNCIONAL LES FRANQUESES) us informa:

Que les Instal·lacions del CENTRE FISIOTERÀPIA I RECUPERACIÓ FUNCIONAL LES FRANQUESES estan equipades amb sistemes de videovigilància.

Que el responsable del tractament és ROMÀ CUTRINA CLARAVALLS amb domicili social situat al C/ Sant Josep, 27, 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) i que les seves dades personals únicament seran tractades per Romà Cutrina Claravalls i no seran cedides a tercers llevat que estigui legalment obligada. En concret, es comunicaran a les forces i cossos de seguretat de l’Estat ia jutges i tribunals.

Que les dades personals captades a través dels sistemes de videovigilància, tant dels clients com dels visitants, en qualsevol dependència del CENTRE FISIOTERÀPIA I RECUPERACIÓ FUNCIONAL LES FRANQUESES (siguin locals o oficines) seran recollides i tractades amb la finalitat de:

Vigilància i seguretat de les instal·lacions i béns

Control d’entrada i sortida de les instal·lacions

Que la base de legitimació per a aquests tractaments és linterès públic en la protecció de les persones, béns i/o instal·lacions.

Així mateix, els sistemes de videovigilància de qualsevol dependència de Centre Mèdic Les Franqueses SL podran ser utilitzats amb fins de supervisió i control del compliment de les obligacions laborals de tots els empleats i col·laboradors. Aquesta supervisió i control s’efectua en compliment de, i de conformitat amb les potestats atorgades per la normativa laboral vigent.

Qualsevol interessat podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició davant del responsable del tractament enviant la seva sol·licitud per escrit, acompanyada d’una còpia del DNI, adreçada al Departament de Màrqueting amb domicili a C/ Sant Josep, 27 (08520) de Les Franqueses del Vallès (Barcelona) o mitjançant l’enviament d’un correu electrònic, també amb una còpia del vostre DNI, a info@cutrinafisioterapia.com

Que conservarem les vostres dades personals durant el termini de 30 dies, excepte en els casos de supervisió d’obligacions laborals, i per garantir els processos de manipulació alimentària, les dades es conservaran per un termini de sis mesos.

Us informem que podreu exercitar el vostre dret de reclamació davant l’autoritat de control competent, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a www.agpd.es.